۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۵ و ۴۷ دقیقه

  تعرفه خطوط اختصاصی

به نام خدا

به تمام قیمت خطوط مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. مالیات سال 1400 معادل 9% می باشد.

تمامی قیمت خطوط به تومان می باشد.

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 5000

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت غیر سفارشی ( تومان ) قیمت سفارشی ( تومان )

5000xxxxxxxxxx

14

10/000

20/000

5000xxxxxxxxx

13 15/000 30/000

5000xxxxxxxx

12 30/000 60/000

5000xxxxxxx

11 50/000 100/000

5000xxxxxx

10 100/000 200/000

5000xxxxx

9 250/000 500/000

5000xxxx

8 استعلام گردد استعلام گردد

5000xxx

7 استعلام گردد

5000xx

6 استعلام گردد

 

 

قیمت خطوط متناظر اپراتور تلفن ثابت 021

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت متناظر ( تومان )

02166484295

8 50/000

02123089

5 250/000

0218686

4 300/000

021194

3

500/000

 

 

قیمت خطوط اختصاصی غیر متناظر اپراتور 021000

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت غیر سفارشی ( تومان ) قیمت سفارشی ( تومان )

021000xx

2

3/000/000

4/500/000

021000xxx

3 600/000 800/000

021000xxxx

4 220/000 300/000

021000xxxxx

5 160/000 220/000

021000xxxxxx

6 80/000 80/000

021000xxxxxxx

7 50/000 50/000

021000xxxxxxxx

8 40/000 40/000

021000xxxxxxxxx

9 30/000 30/000
021000xxxxxxxxxx 10 20/000 20/000

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 1000

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت غیر سفارشی ( تومان ) قیمت سفارشی ( تومان )

1000xxxxxxxxxx

14

15/000

30/000

1000xxxxxxxxx

13 39/000 78/000

1000xxxxxxxx

12 79/000 158/000

1000xxxxxxx

11 150/000 300/000

1000xxxxxx

10 200/000 400/000

1000xxxxx

9 250/000 500/000

1000xxxx

8 390/000 780/000

1000xxx

7 5/000/000

1000xx

6 10/000/000

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 2000

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت غیر سفارشی ( تومان ) قیمت سفارشی ( تومان )

2000xxxxxxxx

12 150/000

استعلام گردد

2000xxxxxxx

11

200/000

استعلام گردد

2000xxxxxx

10 360/000

استعلام گردد

2000xxxxx

9 600/000

استعلام گردد

2000xxxx

8 1/200/000

استعلام گردد

2000xxx

7 2/500/000

استعلام گردد

2000xx

6 13/000/000

استعلام گردد

نکته مهم: هزینه آبونمان سالیانه خطوط 2000 معادل 55 درصد هزینه اولیه خط می باشد.

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 3000

 

نمونه شماره تعداد رقم خط قیمت غیر سفارشی ( تومان ) قیمت سفارشی ( تومان )

3000xxxxxxxxxx

14

35/000

35/000

3000xxxxxxxx

12 100/000 100/000

3000xxxxxx

10 150/000 150/000

3000xxxxx

9

300/000

استعلام گردد

3000xxxx

8

استعلام گردد

استعلام گردد

 

 

 

 

 

 

http://www.rpsms.ir/files/logo/1418751444.jpg    http://www.rpsms.ir/files/logo/1418751474.jpg    http://www.rpsms.ir/files/logo/1418751498.jpg