۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۶ و ۰۸ دقیقه

  روابط عمومی پیامک

رسانه ای مستقل دارید!

امروزه در سازمان ها نياز به شناخت و درک متقابل براي ايجاد رابطه بهينه و توسعه تفاهم با ديگر نهادها و عموم مردم به عنوان يک اصل اساسي پذيرفته شده است. اين فرآيند که به منظور تسهيل حرکت در مسير نيل به اهداف سازماني شکل مي گيرد، روابط عمومي نام گرفته است. روابط عمومي با شناسايي امکانات و شرايط محيط بيرون سازمان و پيوند دادن آن ها با شرايط دروني، مي تواند اجراي فرامين و پيگيري اهداف سازمان را آسان تر نموده و ارتباط تأثيرگذاري با جامعه برقرار نمايد. روابط‏ عمومي هوشمند با استفاده از تکنولوژي هاي روز ارتباطي فضاي حاکم بر محيط درون سازماني را مديريت مي کند و جريان انديشه سازي و تصميم گيري هاي اجتماعي را در جهت اهداف و منافع سازمان تحت تأثير قرار مي دهد. يکي از ابزارهاي کارآمد ارتباطي که مي تواند به عنوان رسانه مستقل و با نفوذ هر سازمان به کار گرفته شود سامانه پيام کوتاه است.
تکنیکهای به کار گیری رسانه پیام کوتاه:
1- انتشار اخبار سازمان

بازديداستاندارمحترم وهيئت همراه ازسازمان،فرداساعت 9صبح. حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه موجب امتنان است.

2- دريافت پيشنهادات، انتقادات و گزارش هاي مردمي
3- فراخوان مراسم و همايش هاي علمي فرهنگي
4- افکارسنجي پيامکي با جامعه آماري روشن و قابل استناد

نظرشمادربارهنحوهپاسخگوييکارکنانسازمانچيست؟1- خيليخوب  2- خوب3- متوسط  4- ضعيف

 5- ارسال پيام تبريک و تهنيت مناسبت ها                                                            

 6- ارسال پيام انگيزشي به کارکنان                                                                                 

7-  ارسال پيام هاي تربيتي به خانواده هاي کارکنان هدف تربيت مطيع نمودن كودك نيست بلكه ياري رساندن به كودك است تا خود را در بيابد