۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۳ و ۲۱ دقیقه

  ماه رمضان 1 [ تاریخ ارسال : 31 تیر 1391 ساعت 11 و 28 دقیقه ]

آمد رمضان و عید با ماست/قفل آمد و آن کلید با

ماست¤آمد رمضان به خدمت دل/وان کش که دل آفرید با

ماست¤
رمضان مبارک**
اس ام اس ماه رمضان

روزه هنگام سوال است و دعا / پر زدن با بال همت تا خدا
شهر یکرنگی و بی آلایشی / ماه تقصیر و گنه فرسایشی
ماه رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهی به یک زمان بگذشت
شب قدری به عارفان بنمود / این معانی از آن بیان بگذشت
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

مارا به دعا کاش نسازند فراموش
رندان سحرخیز که صاحب نفسانند
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

مغرب آفتاب عمر علی / مشرق ماهتاب قرآن است
در چنین مه که انس و جان یارب / بر سر سفره تو مهمـان است
آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

قُل قُل گرم سماور در اتاق / می‌برد من را به عصر کوزه‌ها
می‌برد تا لحظه‌ی افطارها / می‌برد من را به ماه روزه‌ها
آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست
شکوه ی غربت نبرم این زمـان / دست تو و روی تو ام آرزوست
ماه رمضان بر شما مبارک.


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

امام صادق علیه السلام فرمود
خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند
ماه رمضان بر شما مبارک.


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود
براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است
ماه رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

گنجینه ی نورانی قرآن رمضان است / آرامش دلهای پریشان رمضان است
مجموعه ی گلهاست شب وروز عزیزش / یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد / عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد
افطار به می ، کرد برم پیر خرابات / گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد
با باده وضو گیر که در مذهب رندان / در حضرت حق این عملت بارور افتاد
از دیوان اشعار امام خمینی


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه
نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض میکنم
التماس دعا


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی
روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن
راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان
التماس دعا


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه
در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم
التماس دعا


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

ماه در خودنگری و خودکاوشی / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی
درک مسکین از دل و جان کردن است / زندگی همچون فقیران کردن است
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.
با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم
ماه رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

ماه رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق
برای درک «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
(ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.)


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

به عاصیان وعده ی رحمت رسید
ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده
برایتان آرزومندم


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

حکمت روزه داشتـن بگـذار / باز هم گفته و شنیده شود
صبرت آمــوزد و تسلط نفـس / و ز تو شیطان تو رمیده شود
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک


س ام اس ماه رمضان

اس ام اس ماه رمضان

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا
از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید / که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک
[ آمد ][ رمضان ][ و ][ عید ][ با ][ ماست/قفل ][ آمد ][ و ][ آن ][ کلید ][ با ][ ][ ][ ماست¤آمد ][ رمضان ][ به ][ خدمت ][ دل/وان ][ کش ][ که ][ دل ][ آفرید ][ با ][ ][ ][ ماست¤
رمضان ][ مبارک** ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ روزه ][ هنگام ][ سوال ][ است ][ و ][ دعا ][ / ][ پر ][ زدن ][ با ][ بال ][ همت ][ تا ][ خدا ][ شهر ][ یکرنگی ][ و ][ بی ][ آلایشی ][ / ][ ماه ][ تقصیر ][ و ][ گنه ][ فرسایشی ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ رمضان ][ آمد ][ و ][ روان ][ بگذشت ][ / ][ بود ][ ماهی ][ به ][ یک ][ زمان ][ بگذشت ][ شب ][ قدری ][ به ][ عارفان ][ بنمود ][ / ][ این ][ معانی ][ از ][ آن ][ بیان ][ بگذشت ][ فرا ][ رسیدن ][ ماه ][ مبارک ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ مارا ][ به ][ دعا ][ کاش ][ نسازند ][ فراموش ][ رندان ][ سحرخیز ][ که ][ صاحب ][ نفسانند ][ فرا ][ رسیدن ][ ماه ][ مبارک ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ مغرب ][ آفتاب ][ عمر ][ علی ][ ][ / ][ ][ مشرق ][ ماهتاب ][ قرآن ][ است ][ در ][ چنین ][ مه ][ که ][ انس ][ و ][ جان ][ یارب ][ / ][ ][ بر ][ سر ][ سفره ][ تو ][ مهمـان ][ است ][ آغاز ][ ماه ][ مبارک ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ قُل ][ قُل ][ گرم ][ سماور ][ در ][ اتاق ][ / ][ می‌برد ][ من ][ را ][ به ][ عصر ][ کوزه‌ها ][ می‌برد ][ تا ][ لحظه‌ی ][ افطارها ][ / ][ می‌برد ][ من ][ را ][ به ][ ماه ][ روزه‌ها ][ آغاز ][ ماه ][ مبارک ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ بـاز ][ هـوای ][ سحرم ][ آرزوست ][ / ][ خلوت ][ و ][ مـژگان ][ تـرم ][ آرزوست ][ شکوه ][ ی ][ غربت ][ نبرم ][ این ][ زمـان ][ / ][ دست ][ تو ][ و ][ روی ][ تو ][ ام ][ آرزوست ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک. ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ امام ][ صادق ][ علیه ][ السلام ][ فرمود ][ خداوند ][ روزه ][ را ][ واجب ][ کرده ][ تا ][ بدین ][ وسیله ][ دارا ][ و ][ ندار ][ (غنى ][ و ][ فقیر) ][ مساوى ][ گردند ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک. ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ رسول ][ خدا ][ صلى ][ الله ][ علیه ][ و ][ آله ][ فرمود ][ براى ][ هر ][ چیزى ][ زکاتى ][ است ][ و ][ زکات ][ بدنها ][ روزه ][ است ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ گنجینه ][ ی ][ نورانی ][ قرآن ][ رمضان ][ است ][ / ][ آرامش ][ دلهای ][ پریشان ][ رمضان ][ است ][ مجموعه ][ ی ][ گلهاست ][ شب ][ وروز ][ عزیزش ][ / ][ یعنی ][ به ][ حقیقت ][ که ][ گلستان ][ رمضان ][ است ][ فرا ][ رسیدن ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ ماه ][ رمضان ][ شد ][ می ][ و ][ میخانه ][ بر ][ افتاد ][ / ][ عشق ][ و ][ طرب ][ و ][ باده ][ به ][ وقت ][ سحر ][ افتاد ][ افطار ][ به ][ می ][ ، ][ کرد ][ برم ][ پیر ][ خرابات ][ / ][ گفتم ][ که ][ تو ][ را ][ روزه ][ به ][ برگ ][ و ][ ثمر ][ افتاد ][ با ][ باده ][ وضو ][ گیر ][ که ][ در ][ مذهب ][ رندان ][ / ][ در ][ حضرت ][ حق ][ این ][ عملت ][ بارور ][ افتاد ][ از ][ دیوان ][ اشعار ][ امام ][ خمینی ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ حلول ][ ماه ][ مبارک ][ رمضان ][ ، ][ بهار ][ قرآن ][ ، ][ ماه ][ عبادتهای ][ عاشقانه ][ نیایشهای ][ عارفانه ][ و ][ بندگی ][ خالصانه ][ را ][ به ][ شما ][ تبریک ][ عرض ][ میکنم ][ التماس ][ دعا ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ روزه ][ ، ][ تمرین ][ کلاس ][ زندگی ][ / ][ درس ][ ایثار ][ و ][ خلوص ][ و ][ بندگی ][ روزه ][ ، ][ زنجیر ][ هوا ][ گسستن ][ است ][ / ][ دیو ][ و ][ بت ][ های ][ درون ][ بشکستن ][ است ][ فرا ][ رسیدن ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ روزه ][ یعنی ][ نفس ][ خود ][ پاک ][ کن ][ / ][ قلب ][ ابلیس ][ درونت ][ چاک ][ کن ][ راه ][ پرواز ][ است ][ سوی ][ آسمان ][ / ][ ماه ][ گردیدن ][ بسان ][ عاشقان ][ التماس ][ دعا ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ السلام ][ علیک ][ یا ][ شهر ][ الله ][ الاکبر ][ و ][ یا ][ عید ][ اولیائه ][ در ][ ماه ][ پر ][ خیر ][ و ][ برکت ][ رمضان ][ برایتان ][ قبولی ][ طاعات ][ و ][ عبادات ][ را ][ آرزومندم ][ التماس ][ دعا ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ ماه ][ در ][ خودنگری ][ و ][ خودکاوشی ][ / ][ لب ][ فرو ][ بستن ][ ، ][ نگفتن ][ ، ][ خاموشی ][ درک ][ مسکین ][ از ][ دل ][ و ][ جان ][ کردن ][ است ][ / ][ زندگی ][ همچون ][ فقیران ][ کردن ][ است ][ فرا ][ رسیدن ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ هرچه ][ داریم ][ از ][ خداست ][ و ][ هرچه ][ توان ][ داریم ][ برای ][ خدا ][ باید ][ خرج ][ کنیم. ][ با ][ ادب ][ خاص ][ خود ][ وارد ][ این ][ مهمانی ][ بی ][ مانند ][ بشویم ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ماه ][ رمضان، ][ ماه ][ مفروش ][ کردن ][ قدوم ][ شب ][ قدر ][ با ][ اشکهای ][ شوق ][ برای ][ درک ][ «زیباترین ][ لحظهء ][ حیات ][ انسانی» ][ است ][ فرا ][ رسیدن ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ شهر ][ رمضان ][ الذی ][ انزل ][ فیه ][ القرآن ][ (ماه ][ مبارک ][ رمضان، ][ ماه ][ دوری ][ از ][ گناهان، ][ ماه ][ بندگی ][ مبارکتان ][ باد.) ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ به ][ عاصیان ][ وعده ][ ی ][ رحمت ][ رسید ][ ماهی ][ سرشار ][ از ][ برکت ][ و ][ رحمت ][ و ][ عبادت ][ های ][ پذیرفته ][ شده ][ برایتان ][ آرزومندم ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ حکمت ][ روزه ][ داشتـن ][ بگـذار ][ / ][ باز ][ هم ][ گفته ][ و ][ شنیده ][ شود ][ صبرت ][ آمــوزد ][ و ][ تسلط ][ نفـس ][ / ][ و ][ ز ][ تو ][ شیطان ][ تو ][ رمیده ][ شود ][ فرا ][ رسیدن ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ ][ ][ ][ ][ س ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ ماه ][ رمضان ][ ][ ][ رمضان ][ آمد ][ و ][ آهسته ][ صدا ][ کرد ][ مرا ][ / ][ مستعد ][ سفـــر ][ شهر ][ خدا ][ کرد ][ مرا ][ از ][ گلستان ][ کرم ][ طرفه ][ نسیـمی ][ بوزید ][ / ][ که ][ سراپای ][ پر ][ از ][ عطر ][ و ][ صفا ][ کرد ][ مرا ][ فرا ][ رسیدن ][ ماه ][ رمضان ][ بر ][ شما ][ مبارک ]