۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ و ۵۰ دقیقه

  1 [ تاریخ ارسال : ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۲۱ و ۱۳ دقیقه ]

به معلممون میگم آقا اجازه هست بریم دستشویی ؟!!! میگه واجبه ؟! پ ن پس مستحبه !!
.
.
.
سر سفره عقد ، حاج آقا: آیا بنده وکیلم ؟ عروس: پـَـ نـَـ پـَـ متهمی !
.
.
.
دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم ازراه اومده میگه خوابه؟ میگم پَـــ نَ پَـــ رفته رو اسکرین سیور لگد بزنی روشن میشه!
.
.
.
مامانم سفره پهن کرده بود ,بهش گفتم میخوای شام بیاری؟ گفت: پـَــــــــ نَ پَـــــــــ میخوام گلای سفره رو اب بدم !
.
.
.
پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم. میگه اِ ؟ فوت کرده ؟ میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !
.
.
.
رفتم مرغ فروشی به فروشنده میگم بال دارین، میگه بال مرغ؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ بال هواپیما، چندتا کوچه پایین تر سقوط کردیم میخوام درستش کنم !
.
.
.
به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه. میگه بزنم ۲ ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن ۳فوتبال داره !
.
.
.
مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟! پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !
.
.
.
رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم. یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم !
اس ام اس پ ن پ خرداد ۹۲

رفتم داروخونه

میگم باند دارین؟میگه واسه زخم؟

پـَـَـ نــه پـَـَـــ بانده فرودگاه حیاط خونمون خراب شده

**********

بابام همینجور داره با هواپیماش دوره خونه میچرخه

ساعت ۷ صبح داییم به گوشیم زنگ زده برداشتم میگم: بــــــــله!؟

میگه اِ خواب بودی؟

پـَـَـ نَ پـَـَــــ سر صبحی صدامو شکل داریوش کردم حال کنی!ساعت ۵-۴ صبح زنگ زده..گوشی رو برداشتم به زور دارم جواب میدم

میگه خواب بودی؟؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ داشتم سر گلدسته ی مسجد محلمون اذان میگفتم صدام گرفته

**********

به مامانم میگم قوری کجاست ؟ میگه میخوای چای بخوری ؟!

پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخوام دست بکشم روش شاید غولی چیزی ازش دراومد!

********************

داریم لوازم میزاریم توی ماشین که بریم مسافرت

همسایمون میگه دارید میرید مسافرت؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ قراره از امشب توی ماشین زندگی کنیم******************************

تو این گرما که سگ تب میکنه رفتم سوپر مارکت میگم یه ایستک بدید یارو میگه خنک باشه؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ گرم بده میریزم تو نعلبکی خنک بشه

********************

پـَـ نـَـ پـَـ

*******************

زنگ خونه دوستمو زدم میگم حمید هست؟ پدرش میپرسه حمید خودمون؟

میگم پـَـَـ نــه پـَـَــ حمید تبلیغات رب تبرک رو میگم!

**********

سر جلسه کنکور گزارشگر اومده بالا سر بچه میگه اومدی کنکور بدی؟

پـَـَـ نــه پـَـَـــ اومدم ببینم چه خبره اینجا شولوغه!!!!

********************

ساعت ١١ اومدم خونه مامانم میگه الان اومدی؟

میگم پــَه نــَـه! ٢ساعت پیش اومدم الان تکرارش داره پخش میکنه

******************************

استاد: کی جواب این سوالو میدونه؟

من دستمو بردم بالا

استاد: میخوای جواب بدی؟

من: پــــَ نه پــــَ میخوام ببینم باد از کدوم ور میاد

******************

پـَـ نـَـ پـَـ

*******************

شب دارم می خوابم

بابام می گه داری می خوابی؟

پـَـَـ نــه پـَـَـــ دارم امتحان می کنم تشکش خوبه یا نه

********************

دو دقیقه دیر رفتم سر کلاس، استاد میگه شما دانشجوی این کلاسید؟

میگم پـَـَـ نــه پـَـَــ دانشجوی کلاس آواز استاد شجریانم! شما استاد شجریانید؟

*******************

بهترین پ ن پ ها را در سایت جک فور یو بخوانید

*******************

تو اداره پشت میز کارم نشستم،ارباب رجوع اومده میگه کارمند اینجایین؟

گفتم پـَـَـ نــه پـَـَـــ رئیس سازمان هوا فضای ناسام اومدم فقط کار تورو راه بندازم!!!!!

**********

با دوستم رفتیم خرید

برگشتیم دیدیم ماشینش نیست میگه: دزدیدنش

میگم پـَـَـ نــه پـَـَـــ خسته شده بود از بس منتظر ما وایساد

اس ام اس داد گفت من میرم خودتون بیاین

********************

میگم آقا خمیر دندون سفید کننده می خوام؟

میگه برا دندونات؟

پـَـَـ نــه پـَـَـــ می خوام کاسه دستشویی رو برق بندازم

********************

مگس اومده تو خونه رفتم حشره کش آوردم مامانم میگه میخوای بکشیش؟

پـَـَـ نــه پـَـَـ میخوام بزنم زیر بغلش بوی عرق نده

**********

به مامانم میگم قوری کجاست ؟ میگه میخوای چای بخوری ؟!

پـَـَـ نــه پـَـَـــ میخوام دست بکشم روش شاید غولی چیزی ازش درومد!!!

********************

سوسک اومده تواتاق دمپایی رودادم مامانم

میگه بزنمش؟؟؟

میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ بده پاش کنه تندتر بدوه !!
.
[ به ][ معلممون ][ میگم ][ آقا ][ اجازه ][ هست ][ بریم ][ دستشویی ][ ؟!!! ][ میگه ][ واجبه ][ ؟! ][ پ ][ ن ][ پس ][ مستحبه ][ !! ][ . ][ . ][ . ][ سر ][ سفره ][ عقد ][ ، ][ حاج ][ آقا: ][ آیا ][ بنده ][ وکیلم ][ ؟ ][ عروس: ][ پـَـ ][ نـَـ ][ پـَـ ][ متهمی ][ ! ][ . ][ . ][ . ][ دوستم ][ تو ][ خونه ][ خوابیده ][ بود ][ داداشم ][ ازراه ][ اومده ][ میگه ][ خوابه؟ ][ میگم ][ پَـــ ][ نَ ][ پَـــ ][ رفته ][ رو ][ اسکرین ][ سیور ][ لگد ][ بزنی ][ روشن ][ میشه! ][ . ][ . ][ . ][ مامانم ][ سفره ][ پهن ][ کرده ][ بود ][ ,بهش ][ گفتم ][ میخوای ][ شام ][ بیاری؟ ][ گفت: ][ پـَــــــــ ][ نَ ][ پَـــــــــ ][ میخوام ][ گلای ][ سفره ][ رو ][ اب ][ بدم ][ ! ][ . ][ . ][ . ][ پدربزرگم ][ فوت ][ کرده ][ تو ][ قبرستونیم ][ دوستم ][ زنگ ][ زده ][ میگه ][ کجایی؟ ][ میگم ][ بهشت ][ زهرا ][ ! ][ میگه ][ واسه ][ چی ][ ؟ ][ میگم ][ واسه ][ پدر ][ بزرگم. ][ میگه ][ اِ ][ ؟ ][ فوت ][ کرده ][ ؟ ][ میگم ][ پـَـــ ][ نَ ][ پـَـــــ ][ تمرینی ][ اومدیم ][ مانور ][ ! ][ . ][ . ][ . ][ رفتم ][ مرغ ][ فروشی ][ به ][ فروشنده ][ میگم ][ بال ][ دارین، ][ میگه ][ بال ][ مرغ؟ ][ پـَـَـ ][ نَ ][ پـَـَــــ ][ بال ][ هواپیما، ][ چندتا ][ کوچه ][ پایین ][ تر ][ سقوط ][ کردیم ][ میخوام ][ درستش ][ کنم ][ ! ][ . ][ . ][ . ][ به ][ یارو ][ میگم ][ حاجی, ][ بزن ][ تو ][ دنده ][ من ][ هول ][ میدم ][ روشن ][ شه. ][ میگه ][ بزنم ][ ۲ ][ ؟ ][ پَـــ ][ نَ ][ پَـــ ][ بزن ][ ۳فوتبال ][ داره ][ ! ][ . ][ . ][ . ][ مرغ ][ و ][ از ][ فریزر ][ در ][ آوردم ][ میگه ][ می ][ خوای ][ غذا ][ درست ][ کنی ][ ؟! ][ پـَـَـ ][ نَ ][ پـَـَــــ ][ خانوادش ][ اومدن ][ از ][ سردخونه ][ میخوان ][ ببرن ][ خاکش ][ کنن ][ ! ][ . ][ . ][ . ][ رفتم ][ جلسه ][ ثبت ][ نام ][ ۱ساعت ][ وایسادم. ][ یارو ][ اومده ][ میگه ][ میخوای ][ ثبت ][ نام ][ کنی؟ ][ پـَـــ ][ نَ ][ پـَـــ ][ اومدم ][ حالتو ][ احوالتو ][ سفید ][ رویتو ][ سیه ][ مویتو ][ ببینم ][ بروم ][ ! ][ اس ][ ام ][ اس ][ پ ][ ن ][ پ ][ خرداد ][ ۹۲ ][ ][ رفتم ][ داروخونه ][ ][ میگم ][ باند ][ دارین؟میگه ][ واسه ][ زخم؟ ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَـــ ][ بانده ][ فرودگاه ][ حیاط ][ خونمون ][ خراب ][ شده ][ ][ ********** ][ ][ بابام ][ همینجور ][ داره ][ با ][ هواپیماش ][ دوره ][ خونه ][ میچرخه ][ ][ ساعت ][ ۷ ][ صبح ][ داییم ][ به ][ گوشیم ][ زنگ ][ زده ][ برداشتم ][ میگم: ][ بــــــــله!؟ ][ ][ میگه ][ اِ ][ خواب ][ بودی؟ ][ ][ پـَـَـ ][ نَ ][ پـَـَــــ ][ سر ][ صبحی ][ صدامو ][ شکل ][ داریوش ][ کردم ][ حال ][ کنی! ][ ][ ][ ][ ساعت ][ ۵-۴ ][ صبح ][ زنگ ][ زده..گوشی ][ رو ][ برداشتم ][ به ][ زور ][ دارم ][ جواب ][ میدم ][ ][ میگه ][ خواب ][ بودی؟؟ ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَــــ ][ داشتم ][ سر ][ گلدسته ][ ی ][ مسجد ][ محلمون ][ اذان ][ میگفتم ][ صدام ][ گرفته ][ ][ ********** ][ ][ به ][ مامانم ][ میگم ][ قوری ][ کجاست ][ ؟ ][ میگه ][ میخوای ][ چای ][ بخوری ][ ؟! ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَــــ ][ میخوام ][ دست ][ بکشم ][ روش ][ شاید ][ غولی ][ چیزی ][ ازش ][ دراومد! ][ ][ ******************** ][ ][ داریم ][ لوازم ][ میزاریم ][ توی ][ ماشین ][ که ][ بریم ][ مسافرت ][ ][ همسایمون ][ میگه ][ دارید ][ میرید ][ مسافرت؟ ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَــــ ][ قراره ][ از ][ امشب ][ توی ][ ماشین ][ زندگی ][ کنیم ][ ][ ][ ][ ****************************** ][ ][ تو ][ این ][ گرما ][ که ][ سگ ][ تب ][ میکنه ][ رفتم ][ سوپر ][ مارکت ][ میگم ][ یه ][ ایستک ][ بدید ][ یارو ][ میگه ][ خنک ][ باشه؟ ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَــــ ][ گرم ][ بده ][ میریزم ][ تو ][ نعلبکی ][ خنک ][ بشه ][ ][ ******************** ][ ][ پـَـ ][ نـَـ ][ پـَـ ][ ][ ******************* ][ ][ زنگ ][ خونه ][ دوستمو ][ زدم ][ میگم ][ حمید ][ هست؟ ][ پدرش ][ میپرسه ][ حمید ][ خودمون؟ ][ ][ میگم ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَــ ][ حمید ][ تبلیغات ][ رب ][ تبرک ][ رو ][ میگم! ][ ][ ********** ][ ][ سر ][ جلسه ][ کنکور ][ گزارشگر ][ اومده ][ بالا ][ سر ][ بچه ][ میگه ][ اومدی ][ کنکور ][ بدی؟ ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَـــ ][ اومدم ][ ببینم ][ چه ][ خبره ][ اینجا ][ شولوغه!!!! ][ ][ ******************** ][ ][ ساعت ][ ١١ ][ اومدم ][ خونه ][ مامانم ][ میگه ][ الان ][ اومدی؟ ][ ][ میگم ][ پــَه ][ نــَـه! ][ ٢ساعت ][ پیش ][ اومدم ][ الان ][ تکرارش ][ داره ][ پخش ][ میکنه ][ ][ ****************************** ][ ][ استاد: ][ کی ][ جواب ][ این ][ سوالو ][ میدونه؟ ][ ][ من ][ دستمو ][ بردم ][ بالا ][ ][ استاد: ][ میخوای ][ جواب ][ بدی؟ ][ ][ من: ][ پــــَ ][ نه ][ پــــَ ][ میخوام ][ ببینم ][ باد ][ از ][ کدوم ][ ور ][ میاد ][ ][ ****************** ][ ][ پـَـ ][ نـَـ ][ پـَـ ][ ][ ******************* ][ ][ شب ][ دارم ][ می ][ خوابم ][ ][ بابام ][ می ][ گه ][ داری ][ می ][ خوابی؟ ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَـــ ][ دارم ][ امتحان ][ می ][ کنم ][ تشکش ][ خوبه ][ یا ][ نه ][ ][ ******************** ][ ][ دو ][ دقیقه ][ دیر ][ رفتم ][ سر ][ کلاس، ][ استاد ][ میگه ][ شما ][ دانشجوی ][ این ][ کلاسید؟ ][ ][ میگم ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَــ ][ دانشجوی ][ کلاس ][ آواز ][ استاد ][ شجریانم! ][ شما ][ استاد ][ شجریانید؟ ][ ][ ******************* ][ ][ بهترین ][ پ ][ ن ][ پ ][ ها ][ را ][ در ][ سایت ][ جک ][ فور ][ یو ][ بخوانید ][ ][ ******************* ][ ][ تو ][ اداره ][ پشت ][ میز ][ کارم ][ نشستم،ارباب ][ رجوع ][ اومده ][ میگه ][ کارمند ][ اینجایین؟ ][ ][ گفتم ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَـــ ][ رئیس ][ سازمان ][ هوا ][ فضای ][ ناسام ][ اومدم ][ فقط ][ کار ][ تورو ][ راه ][ بندازم!!!!! ][ ][ ********** ][ ][ با ][ دوستم ][ رفتیم ][ خرید ][ ][ برگشتیم ][ دیدیم ][ ماشینش ][ نیست ][ میگه: ][ دزدیدنش ][ ][ میگم ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَـــ ][ خسته ][ شده ][ بود ][ از ][ بس ][ منتظر ][ ما ][ وایساد ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ داد ][ گفت ][ من ][ میرم ][ خودتون ][ بیاین ][ ][ ******************** ][ ][ میگم ][ آقا ][ خمیر ][ دندون ][ سفید ][ کننده ][ می ][ خوام؟ ][ ][ میگه ][ برا ][ دندونات؟ ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَـــ ][ می ][ خوام ][ کاسه ][ دستشویی ][ رو ][ برق ][ بندازم ][ ][ ******************** ][ ][ مگس ][ اومده ][ تو ][ خونه ][ رفتم ][ حشره ][ کش ][ آوردم ][ مامانم ][ میگه ][ میخوای ][ بکشیش؟ ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَـ ][ میخوام ][ بزنم ][ زیر ][ بغلش ][ بوی ][ عرق ][ نده ][ ][ ********** ][ ][ به ][ مامانم ][ میگم ][ قوری ][ کجاست ][ ؟ ][ میگه ][ میخوای ][ چای ][ بخوری ][ ؟! ][ ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَـــ ][ میخوام ][ دست ][ بکشم ][ روش ][ شاید ][ غولی ][ چیزی ][ ازش ][ درومد!!! ][ ][ ******************** ][ ][ سوسک ][ اومده ][ تواتاق ][ دمپایی ][ رودادم ][ مامانم ][ ][ میگه ][ بزنمش؟؟؟ ][ ][ میگم ][ پـَـَـ ][ نــه ][ پـَـَــــ ][ بده ][ پاش ][ کنه ][ تندتر ][ بدوه ][ !! ][ . ]