۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ و ۵۱ دقیقه

  چند اس زیبا [ تاریخ ارسال : ۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲ و ۵۸ دقیقه ]

مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران.
کنفوسیوس
××××××××××××××××××××××××××××××××××
حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه است.
××××××××××××××××××××××××××××××××××
نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند.

سعدی
********************************************
برای عشق مبارزه کن ولی هرگز گدایی نکن.
********************************************
مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر .

پرمودا باترا
********************************************
گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه

ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه . . .
********************************************
مردم جوری حرف می زنند که گویی همه چیز را میدانند

اما اگر جرات داشته باشی و سئوالی بپرسی آنها هیچی چیز نمی دانند . . .

(پائولوکوئیلو)
********************************************
عشق یعنی پاک بودن در فساد / آب ماندن در دمای انجماد . . .
********************************************
جان اسیر دل، دل اسیر دوست، دوست چه می داند، دل اسیر اوست
********************************************
چه ساده با گریستن خویش زاده میشویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا میرویم و میان این دو سادگی معمایی میسازیم به نام: زندگی

چه ساده با گریستن خویش زاده میشویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا میرویم و میان این دو سادگی معمایی میسازیم به نام: زندگی
********************************************
Ghose nakhor, zamin male to nist,kari kon aseman male to bashe

Ghose nakhor, zamin male to nist,kari kon aseman male to bashe
********************************************
انسانها گاهی آنقدراحمقند که مثل عروسکهای خیمه شب بازی روزی هزار بار

دستهای خود را بر سر میرسانند ولی نخهای را که از ان اویزانند را نمی یابند . . .

ensanha gahi anghadr ahmaghand k mesle aroosakhaye kheimeshab bazi roozi hezar bar dasthaye khod ra bar sar miresanand vali nakhhaie ra k az an avizanand ra bamiyaband
********************************************
ه ستاره ها نگاه کن،به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند

چون چشمکشون از روی عشق نیست از روی عادته . . .

be setareha negah kon,be cheshmak zadaneshun bekhand ama del naband
chon cheshmakeshun az rooye eshgh nist az rooye adate. . .
********************************************
آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم.

آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم . . .

anche ra mishenavam,faramoosh mikonam.anche ra mibinam,be khater miseparam.


برگرفته از http://www.zipsms[dot]ir/smslist.asp?t=%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7&cat=3
[ مرد ][ بزرگ ][ برخود ][ سخت ][ می ][ گیرد ][ و ][ مردکوچک ][ به ][ دیگران. ][ کنفوسیوس ][ ×××××××××××××××××××××××××××××××××× ][ حاصل ][ عشق ][ مترسک ][ به ][ کلاغ ][ مرگ ][ یک ][ مزرعه ][ است. ][ ×××××××××××××××××××××××××××××××××× ][ نه ][ چندان ][ نرمی ][ کن ][ که ][ برتو ][ دلیر ][ شوند ][ ونه ][ چندان ][ درشتی ][ که ][ ا ][ زتو ][ سیر ][ گردند. ][ ][ سعدی ][ ******************************************** ][ برای ][ عشق ][ مبارزه ][ کن ][ ولی ][ هرگز ][ گدایی ][ نکن. ][ ******************************************** ][ مشکلات ][ خود ][ را ][ بر ][ ماسه ][ ها ][ بنویسید ][ و ][ موفقیت ][ هایتان ][ را ][ بر ][ سنگ ][ مرمر ][ . ][ ][ پرمودا ][ باترا ][ ******************************************** ][ گذشته ][ رو ][ اگه ][ به ][ دوش ][ بکشی ][ کمرت ][ خم ][ میشه ][ ][ ولی ][ اگه ][ بذاری ][ زیر ][ پات ][ قدت ][ بلند ][ میشه ][ . ][ . ][ . ][ ******************************************** ][ مردم ][ جوری ][ حرف ][ می ][ زنند ][ که ][ گویی ][ همه ][ چیز ][ را ][ میدانند ][ ][ اما ][ اگر ][ جرات ][ داشته ][ باشی ][ و ][ سئوالی ][ بپرسی ][ آنها ][ هیچی ][ چیز ][ نمی ][ دانند ][ . ][ . ][ . ][ ][ (پائولوکوئیلو) ][ ******************************************** ][ عشق ][ یعنی ][ پاک ][ بودن ][ در ][ فساد ][ / ][ آب ][ ماندن ][ در ][ دمای ][ انجماد ][ . ][ . ][ . ][ ******************************************** ][ جان ][ اسیر ][ دل، ][ دل ][ اسیر ][ دوست، ][ دوست ][ چه ][ می ][ داند، ][ دل ][ اسیر ][ اوست ][ ******************************************** ][ چه ][ ساده ][ با ][ گریستن ][ خویش ][ زاده ][ میشویم ][ و ][ چه ][ ساده ][ با ][ گریستن ][ دیگران ][ از ][ دنیا ][ میرویم ][ و ][ میان ][ این ][ دو ][ سادگی ][ معمایی ][ میسازیم ][ به ][ نام: ][ زندگی ][ ][ چه ][ ساده ][ با ][ گریستن ][ خویش ][ زاده ][ میشویم ][ و ][ چه ][ ساده ][ با ][ گریستن ][ دیگران ][ از ][ دنیا ][ میرویم ][ و ][ میان ][ این ][ دو ][ سادگی ][ معمایی ][ میسازیم ][ به ][ نام: ][ زندگی ][ ******************************************** ][ Ghose ][ nakhor, ][ zamin ][ male ][ to ][ nist,kari ][ kon ][ aseman ][ male ][ to ][ bashe ][ ][ Ghose ][ nakhor, ][ zamin ][ male ][ to ][ nist,kari ][ kon ][ aseman ][ male ][ to ][ bashe ][ ******************************************** ][ انسانها ][ گاهی ][ آنقدراحمقند ][ که ][ مثل ][ عروسکهای ][ خیمه ][ شب ][ بازی ][ روزی ][ هزار ][ بار ][ ][ دستهای ][ خود ][ را ][ بر ][ سر ][ میرسانند ][ ولی ][ نخهای ][ را ][ که ][ از ][ ان ][ اویزانند ][ را ][ نمی ][ یابند ][ . ][ . ][ . ][ ][ ensanha ][ gahi ][ anghadr ][ ahmaghand ][ k ][ mesle ][ aroosakhaye ][ kheimeshab ][ bazi ][ roozi ][ hezar ][ bar ][ dasthaye ][ khod ][ ra ][ bar ][ sar ][ miresanand ][ vali ][ nakhhaie ][ ra ][ k ][ az ][ an ][ avizanand ][ ra ][ bamiyaband ][ ******************************************** ][ ه ][ ستاره ][ ها ][ نگاه ][ کن،به ][ چشمک ][ زدنشون ][ بخند ][ اما ][ دل ][ نبند ][ ][ چون ][ چشمکشون ][ از ][ روی ][ عشق ][ نیست ][ از ][ روی ][ عادته ][ . ][ . ][ . ][ ][ be ][ setareha ][ negah ][ kon,be ][ cheshmak ][ zadaneshun ][ bekhand ][ ama ][ del ][ naband ][ chon ][ cheshmakeshun ][ az ][ rooye ][ eshgh ][ nist ][ az ][ rooye ][ adate. ][ . ][ . ][ ][ ******************************************** ][ آنچه ][ را ][ می‌شنوم، ][ فراموش ][ می‌کنم. ][ آنچه ][ را ][ می‌بینم، ][ به ][ خاطر ][ می‌سپارم. ][ ][ آنچه ][ را ][ انجام ][ می‌دهم، ][ درک ][ می‌کنم ][ . ][ . ][ . ][ ][ anche ][ ra ][ mishenavam,faramoosh ][ mikonam.anche ][ ra ][ mibinam,be ][ khater ][ miseparam. ][ ][ ][ برگرفته ][ از ][ http://www.zipsms[dot]ir/smslist.asp?t=%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7&cat=3 ]